Văn bản pháp lý

Quy chế quản lý nội bộ của PVP ngày 11/5/2018

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Điều lệ Công ty tại 11/5/2018

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7 tại 31/8/2016

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Điều lệ Công ty tại 31/5/2016

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Quy chế quản lý tài chính

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

PVTrans Pacific

Xem tại đây

Share: