Ban Kiểm soát

Stt

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

Chức danh

Sơ yếu lý lịch

1

  Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban

Xem file đính kèm

2

  Ông Hà Hữu Anh

Thành viên

Xem file đính kèm

3

  Ông Đỗ Như Tiến

Thành viên

Xem file đính kèm

Share: